طریق ماندگاری

 

یکی از شاگردان جناب شیخ رجبعلی خیاط از او نقل می کند که فرمود:
«با خداوند انسی داشتم، التماس کردم که سر خلقت چیست؟ به من فهماندند که سر خلقت، احسان به خلق است.»
اقتضای ربوبیت خدای رحمن است که بعد از خلقت انسان او را رها ننمود. از طرق مختلف" تکوینی و تشریعی" اسباب هدایتش را آماده کرد وفرصت های بی شماری به او داد تا با نیروی اراده و اختیار، سعادت ابدی یا شقاوت را برای خود برگزیند.رسالت پیام آوران وحی، ارائه طریق به همه انسانها در طول تاریخ بوده و با الهام گرفتن از معارف ارزشمند آنان می توان بیشترین بهره را در دوران کوتاه عمر خود بگیریم. به همین منظوردر این مجال به مصادیقی چند از همین فرصت های بی نظیر می پردازیم باشد تا با قدم گذاشتن در" طریق ماندگاری " به کمال مطلوب در دنیا و آخرت رسیده ودر یوم التغابن افسوس فرصت های از دست رفته را نخوریم.
انفاق و شاخه های آن از قبیل زکات، خمس، صدقه، قرض الحسنه، وقف و وصیت، دربخش طریق ماندگاری به نظر مخاطبان عزیز می رسد .
آماده دریافت نظرات شما هستیم.