احیاء روستاها

با عنایت به آموزه های دین اسلام در می یابیم آب و خاک سرمایه ای است عظیم و ماندگار، خداوند این دو نعمت را در اختیار بشر قرار داد تا با تکیه بر دانش و تجربه و با تدبیر درست بتواند از دامن آن دو نیازهای خود را برآورد. در سرزمین ما در فضای روستاهای آباد وسرسبز، این بستر فراهم است تا با کوشش و تلاش روستائیان عزیز، از این نعمت های خدادادی بهترین بهره وری واستفاده فراهم آید.