تجهیز و بازسازی اماکن

در راستای تجهیز وبازسازی اماکن، شامل اماکن عمومی، متبرکه و... فعالیت های خیرخواهانه علاوه براینکه نوعی  کمک به دولت محسوب می شود در درجه اول خدمتی به خود مردم خواهد بود. از طریق این اقدامات است که در مناطق نیازمند به وضع بهداشت، فرهنگ،تعلیم و تربیت ،درمان وغیره، بسته به نوع امکنه توسعه بخشیده و می توان با شرکت در چنین امور خیری در فراهم آوردن باقیات وصالحات  واجر پایدار ابدی برای خود زمینه ای فراهم آوریم.  

زیر شاخه ها