حمایت از خانواده های زندانیان

با عنایت به سفارشات مؤکد دین مبین اسلام در خصوص نقش انسان در كمك به دیگران و دستگیری از نیازمندان، ضرورت کمک به خانواده های زندانیان مشخص می شود.آنان که سرپرست و نان آور خانواده شان قادر به تأمین نیازهای مادی ومعنویشان نبوده و در تنگنا و مضیقه قرار دارند. با حمایت از این خانواده ها علاوه برآنکه از دستورات مکتب حیات بخش اسلام پیروی شده واجر دنیا وآخرت را برای خود تضمین می کنیم، موجب كاهش بسیاری از مشکلات جامعه و آسیب های اجتماعی  در این زمینه خواهیم بود.

زیر شاخه ها