رسیدگی به معلولین

معلولین در هر جامعه ایی با معضلات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مواجه اند. دامنه مشکلات این معلولین با کمک و حمایت از آنان توسط افراد خیرو نیکوکار ، تا حد زیادی کاهش می یابد.از آنجائی که در دین مقدس اسلام،همه انسان ها دارای حقوق مشخص اند، کمک و مساعدت به معلولین نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است .چنان که پیغمبر اسلام حضرت محمد(ص) به افراد معلول و ضعیف شفقت زیادی می کردند.

زیر شاخه ها