سالمندان

سخن مدیرعامل به نام هستی بخش
احترام به سالمند احترام به خدا است، پیامبر صلی الله علیه  و آله در این رابطه فرمودند: ....  احترام گذاشتن به مسلمان پیر تجلیل از خداست.(1) اسلام دین رحمت ومودت، در موضوع احترام وا کرام سالمندان همچون دستورات دیگر، توجه ویژه ای مبذول داشته و با بررسی آیات قرآن وکلام معصوم(ع) این امرروشن می گردد که وجود سالمندان در خانواده واجتماع موجب برکت  وافزایش رحمت است چنانچه پیامبر صلی الله علیه و اله می‌فرمایند: (1). اصول کافی ج 3ص 240.

زیر شاخه ها