مسکن

يكي از دغدغه هاي بشردر جوامع امروز دغدغه مسكن و سرپناه است. این که بخشی از مردم جامعه توان خرید یا ساخت مسکن را ندارند حقیقتی تلخ است که سامان دهی و رفع آن مستلزم زمان و تحقق شرایط خاصی است. معضل مسکن در همه جای دنیا وجود دارد و دولت ها در هیچ نقطه ای از جهان از کمک و مشارکت افراد نیکوکار برای رفع این نیاز اجتماعی بی نیاز نبوده اند.

زیر شاخه ها