انفاق

با عنایت به آموزه های مکتب حیات بخش اسلام، در می یابیم انفاق از مهم ترین اصول اسلامی است که در سایه آن بسیاری از مشکلات و محرومیت های جامعه ریشه کن می گردد. انفاق مهم ترین ابزار جهت برقراری عدل و قسط در جامعه است زیرا مانع انباشته شدن اموال وامکانات در دست قشر مرفه و ثروتمند شده و باعث از بین رفتن شکاف های عمیق اقتصادی جامعه می گردد. انفاق دارای آثار فراوانی است که تعديل ثروت وكم شدن اختلافات طبقاتى،تنها یکی از نتایج آن می باشد.