سوالات پیرامون صدقه

صدقه‌، چه آثاري در فكر و رفتار صدقه دهنده پديد مي‌آورد؟
نظر قرآن كريم درباره بهترين صدقه چيست‌؟
صدقه و كارهای خير چه آثاری دارند؟ 
چگونه مطمئن شويم كه صدقات و خيرات و دعاهای ما، به مردگان می رسد؟
آيا صدقه سنّت پيامبران گذشته نيز بوده است؛ صدقه چقدر اهميّت دارد؟
آيا زن مي تواند از پول خودش صدقه بدهد؟
نيت صدقه چگونه بايد باشد و نحوه پرداخت صدقه چگونه است؟
آيا انفاق و صدقه به فقرايي كه نماز نمي‏خوانند تعلق مي‏گيرد يا خير؟ افراد بي سرپرست كه نماز نمي‏خوانند چطور؟
 آيا صدقه بايد به دست مستحق برسد؟
اگر خانواده فردي در مضيقه باشند، ولي به ديگران كمك كند، از نظر شرعي چه صورتي دارد؟