صدقه از دیدگاه اهل البیت (ع)

 صدقه‏  فضيلت صدقه‏ 1. پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله: زمين قيامت، [يك‏پارچه‏] آتش است، بجز سايه مؤمن؛ زيرا صدقه‏اش بر او سايه مى‏افكند.
1. الصّدقة على القرابة صدقة وصلة. صدقه دادن به خويشان، هم صدقه است و هم پيوستگى با آنان.
قرآن" بگو: در حقيقت، پروردگار من است كه روزى را براى هر كس از بندگانش كه بخواهد، مى‏گشايد يا براى او تنگ مى‏گردانَد. هر چه را انفاق كرديد، عوضش را او مى‏دهد، و او بهترينِ روزى‏دهندگان است".
مستحب است مسافر هنگام حركت، صدقه دهد «2» و با نيكىِ به مردم، سفر را آغاز كند.
1- رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمود: زمين قيامت همگى آتش است، مگر سايه مؤمن، زيرا صدقه‏اش سايه بر او مى‏افكند. 2- و امام ابو جعفر عليه السّلام فرمود: نيكوكارى و صدقه فقر را از ميان ميبرند، و بر عمر مى‏افزايند، و هفتاد احتمال مردن به وضع بد را از صاحبشان دفع ميكنند.
1- حسن بن محبوب از عبد الرّحمن بن حجّاج روايت كرده است كه گفت: امام صادق عليه السّلام فرمود: صدقه بده، و هر روز كه بخواهى بسفر برآى.
1- رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمود: زمين قيامت همگى آتش است، مگر سايه مؤمن، زيرا صدقه‏اش سايه بر او مى‏افكند.
امام صادق (ع) از پدرانش حديث ميكند كه پيغمبر (ص) فرمود صدقه از مرگ بد جلو ميگيرد.
از امام صادق (ع): صدقه بده و هر روز كه خواهى سفر كن.
1- ... امام باقر عليه السّلام فرمود: بنده خدايى هشتاد سال عبادت پيشه ساخت، پس آنگاه بر زنى نظر افكند و شيفته او شد و آن زن نيز حاضر شد و عابد از آن زن درخواست نامشروع نمود و زن او را فرمان برد؛ پس چون عابد از او كام گرفت فرشته مرگ او را در رسيد و زبان عابد بند آمد، آنگاه گدايى بر او گذر كرد و چيزى خواست و عابد اشاره نمود كه قرص نانى را كه در عبايش بود برگيرد؛ پس خداوند كردار هشتاد سال او را با آن زنا زدود و او را به سبب آن قرص نان بخشود.

زیر شاخه ها