الزکاه

اطلاعات کتاب
نویسنده: 
مرتضي بن محمد امین ، الأنصاري
موضوعات: 
فقه شیعه، زکات
زبان: 
عربی