زبدة المقال [في خمس الرسول صلي الله عليه و آله وسلم و آله]

اطلاعات کتاب
نویسنده: 
حسین، بروجردی
موضوعات: 
فقه، شیعه، خمس
زبان: 
عربی

این کتاب دارای 145 صفحه است.زبدة المقال کتابی فقهی است که در آن به مبحث خمس به طور کامل پرداخته است. در ابتدای کتاب مولف به شرح آیه خمس می پردازد و منظور از آیه شریفه " فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل و..." (انفال/ آیه 41) را شرح می دهد. چنانچه به نظر می رسد تأکید مؤلف کتاب بر این است که منظور از ذی القربی در آیه حضرت علی (ع) و ذریه ایشان است.
حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی به تفصیل در این کتاب به توضیح موارد خمس می پردازد و از جمله ممیزات کار ایشان این است که وی دلایل و احتجاجات خود را مستدل و مستند به آیات و روایات می سازد و گاها بیانی فقه الحدیثی در ذیل برخی روایات بیان می دارد؛ محتملات روایت را ذکر می کند و به تنبیه و توضیح آن می پردازد

این کتاب شامل 5 فصل به شرح زیر می باشد: الفصل الاول: موارد وجوب خمس ،الفصل الثانی: شرایط وجوب خمس الفصل الثالث: مصارف وجوب خمس ،الفصل الرابع: اموالی که پرداخت خمس آنها واجب است ،الفصل الخامس: انفال.