الخمس

الخمس
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
مرتضي بن محمد امین ، الأنصاري
موضوعات: 
خمس
زبان: 
عربی

این کتاب دارای 384صفحه است.. در این کتاب به تعریف لغوی و شرعی  خمس پرداخته  و سپس وجوب خمس را مورد بررسی قرار داده است. از عناوین دیگر این کتاب عبارتند از:د خمس,خمس غنیمت ( عام ),خمس معدن,خمس گنج,خمس غوص,خمس منافع کسب,خمس میراث,خمس مختلط به حرام,خمس عین,تقسیم خمس,انفال