Khums an islamic tax

Khums an islamic tax
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
Rizvi,Muhammad
موضوعات: 
Khums
زبان: 
انگلیسی

این کتاب دارای 43 است.عناوین این کتاب عبارتند از: فصل اول خمس در قرآن، فصل دوم: خمس بر درآمد،فصل سوم: ثروت مشروع و ثروت نامشروع ،فصل چهارم: توزیع خمس، فصل پنجم : برخی از افکار خمس.